Jumaat, 25 November 2011

-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
(Tanpa LINUS)
Matapelajaran&Kelas : Matematik&TahunDuaMaju
Tema/Tajuk : Bahagi
Masa : 1 jam
Standard Kandungan : 5.1 Menulisayatmatematikbagioperasibahagi
Standard Pembelajaran :Padaakhirpengajarandanpembelajaran, muriddapat :
(i)Mengelaskankepadakumpulandua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluhdanempat-empatdenganmenyatakankumpulan yang diperlolehdenganmenggunakan:
(a) objek,
(b) gambar
(c) garisnombor.
Aktiviti P&P:
1. Muridmembilangjumlahgulidalambekas.
2. Muridmembuatpengelasanmengikutwarna.
3. Guru membimbingmuriduntukmenulisayatmatematik (operasibahagi)
4. Muridmemerhatikangambar yang diberi.
5. Muridmengelaskangambarmengikutkumpulandenganmembuatbulatan(CTH:dua-dua)
6. Langkahketigaakandiulangi.
7. Muridmemerhatikangarisnombor yang dilukis.
8. Muridmembilangdua-duapadagarisnombor.
9. Langkahketigaakandiulangi.
10. Muridmenjawabsoalan di dalamlembarankerja.
Nilaimurni :
Bekerjasama, tolong -menolongdanyakindiri
Bahan Bantu Belajar:
Guli, kadgambar, garisnombordanlembarankerja
Penilaian P&P :
Penilaianmelaluipemerhatiansemasap&p.
Refleksi:
5 daripada 36 murid yang belummencapaiobjektifpembelajaranakandibimbingdalamkelasakandatang.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
(Program LINUS)
Matapelajaran&Kelas : Matematik&TahunDuaMaju
Tema/Tajuk : Bahagi
Masa : 1 jam
Standard Kandungan :5.1 Menulisayatmatematikbagioperasibahagi
Standard Pembelajaran :Padaakhirpengajarandanpembelajaran, muriddapat
(i)Mengelaskankepadakumpulandua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluhdanempat-empatdenganmenyatakankumpulan yang diperlolehdenganmenggunakan:
(a) objek
Aktiviti P&P:
1. Muridmembilangjumlahgulidalambekas.
2. Muridmembuatpengelasanmengikutkumpulan.(CTH:dua-dua)
3. Langkah 1 dan 2 akandiulangidenganmenggunakanobjek lain
• Klipkertas
• Manik
• Bongkah
• Warnapensil
4. Guru membimbingmuriduntukmenulisayatmatematik.
5. Muridmembuatlatihandalammodul.
Nilaimurni :
Bekerjasama, tolong -menolongdanyakindiri
Bahan Bantu Belajar:
Guli,klipkertas, manik, bongkah, warnapensildanmodul Linus
Penilaian P&P :
Penilaianmelaluipemerhatiansemasap&p.
Refleksi:
2 muriddaripada 5 yang belummencapaiobjektifpembelajaranakandibimbingdalamkelasakandatang.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Tanpa Program LINUS - Numerasi)


Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Dua Roja
Topik : Pecahan
Masa : 60 minit
Standard Kandungan : 6.1 Menamakan pecahan wajar.
Standard Pembelajaran : 6.1 (iii) Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya
hingga 9 dan penyebutnya 10.
iv) Melorek gambarajah mengikut pecahan yang diberi.
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-
a. Mengenalpasti pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10.
b. Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10.
c. Melorek gambarajah mengikut pecahan yang diberi dengan menggunakan teknik lipatan kertas.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:-
• Murid mengenalpasti pecahan wajar.
o Di dalam bilik darjah dengan menggunakan bahan konkrit.- kek
o Contoh :- 1/10 (1 adalah pengangka dan 10 adalah penyebut)
• Murid menamakan pecahan wajar yang ditunjukkan oleh guru dengan menggunakan teknik lipatan kertas.
• Murid melorek pecahan wajar yang ditunjukkan oleh guru dengan menggunakan teknik lipatan kertas.
• Aktiviti Berpasangan
o Murid A – menyebut pecahan
o Murid B – mengenalpasti dan melorekkan pecahan dengan menggunakan teknik lipatan kertas.
( Setiap pasangan murid bergilir-gilir menjadi murid A dan murid B)
• Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.


Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Komunikasi :- pemerhatian, membanding,
• Kerohanian, sikap & Nilai : keadilan

Bahan Bantu Belajar:
Bahan konkrit,, kek , kertas A4, Lembaran kerja.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan.

Refleksi: 5 daripada 30 murid yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Program LINUS - Numerasi)


Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Dua Roja
Topik : Pecahan
Masa : 60 minit
Standard Kandungan : 6.1 Menamakan pecahan wajar.
Standard Pembelajaran : 6.1 (iii) Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya

hingga 9 dan penyebutnya 10.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :-
a. Mengenalpasti pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10.
b. Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:-
• Mengenalpasti pecahan wajar.
o Di dalam bilik darjah dengan menggunakan bahan konkrit.- bongkah
o Memadankan pecahan dengan gambar yang betul.
• Memadankan gambar dengan pecahan yang betul.


Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Komunikasi :- pemerhatian, membanding, memadan.
• Kerohanian, sikap & Nilai : kerjasama

Bahan Bantu Belajar:
Bahan konkrit, bongkah, manila kad, lembaran kerja.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan.

Refleksi: 4 daripada 7 orang murid linus yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Tanpa Program LINUS - Numerasi)

Mata Pelajaran dan kelas :Matematik Tahun Dua Damai
Tema/tajuk : Ruang
Masa : 60 minit
Standard Kandungan : 13.3 Mengenal pasti bentuk dua
Dimensi
Standard Pembelajaran: 13.3 i.Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat Mengenal pasti bentuk 2 dimensi.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
• Guru akan memaparkan bentuk robot yang terdiri daripada segiempat sama , segiempat tepat , segitiga dan bulatan.
• Guru akan mengarahkan murid menyatakan bentuk dua dimensi yang terdapat di robot.
• Murid juga akan menamakan bentuk-bentuk dua dimensi tersebut.
• Guru akan memperkenalkan bentuk-bentuk dua dimensi.
• Murid menampal bentuk 2d menggunakan objek.
Contoh: kapal, bangunan,
Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Kreativiti dan inovasi

Bahan Bantu Belajar:
Kotak mancis , duit siling,pengantung baju dan kertas warna.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian dan penciptaan objek menggunakan bahan dua dimensi.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Berserta Program LINUS - Numerasi)


Mata Pelajaran : Matematik Tahun Satu Damai
Tajuk : Tambah
Masa : 60 minit
Standard Pembelajaran : 2.1 (i), (ii) dan (iii)
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
a. Menyatakan pasangan nombor bagi kumpulan objek yang diberi.
b. Menyebut nombor bagi jumlah objek pasangan kumpulan yang diberi
c. Membina kombinasi dua nombor bagi jumlah objek yang diberi.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
Murid Perdana
1. Perbincangan mengenai:
o Dua kumpulan objek
o Bilangan dua kumpulan objek yang disatukan
o Kad gambar yang menunjukkan dua kumpulan objek.
2. Murid membina dua kumpulan objek dan menyebutkan jumlahnya.
3. Murid bina kombinasi dua nombor berdasarkan satu kumpulan objek.

Murid LINUS (Numerasi)
1. Soaljawab mengenai nilai lebih satu daripada suatu nombor
o Seorang murid masukkan sebiji bola ke dalam bakul.
o Soaljawab mengenai bilangan bola yang ada dalam bakul
o Masukkan lagi sebiji bola ke dalam bakul.
(aktiviti berterusan untuk bilangan yang lain pula)
2. Bimbing murid menyebut lebih satu adalah nombor yang berikutnya.
3. Tunjuk dan sebut nombor lebih satu adalah nombor berikut berdasarkan garis nombor.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Kreativiti (membina kumpulan objek, kombinasi dua nombor bagi satu kumpulan objek)
• Perbendaharaan kata merujuk situasi tambah.

Bahan Bantu Belajar:
Alat pembilang (cip plastik, pensel, blok asas), kad gambar. Kad garis nombor.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi:
90% murid mencapai objektif pembelajaran. Murid yang belum menguasai dibimbing melalui aktiviti pengukuhan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
(Tanpa Program LINUS – NUMERASI)
Matapelajaran & Kelas : Matematik & 2 Mullai
Tema/ tajuk : Perpuluhan
Masa : 60 minit
Standard kandungan : 7.3 Membandingkan nilai perpuluhan
Standard pembelajaran : (i) Membandingkan nilai sifar perpuluhan dan satu
hingga sifar perpuluhan Sembilan, dengan
berpandukan lipatan kertas, garis nombor dan
gambarajah.
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membandingkan nilai perpuluhan dengan menggunakan:
a. Lipatan kertas
b. Garis nombor
c. Gambarajah

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1) Lipatan kertas
- Guru akan mengedarkan kepingan kertas yang telah dilipat kepada 10 bahagian yang sama.
- Murid akan melorekkan bahagian yang sama nilai dengan nilai perpuluhan yang dinyatakan oleh guru.
- Selepas terdapat 2 nilai perpuluhan, murid akan membanding bezakan kedua-dua nilai tersebut.
- Murid akan cuba dengan sendiri kali ini di mana guru hanya menyebut nilai perpuluhan.

2) Garis nombor
- Murid akan membina garis nombor yang mewakili pecahan persepuluh.
- Murid diedarkan dua klip kertas yang berwarna biru dan merah.
- Murid akan mengepilkan klip kertas tersebut pada tempat yang betul selepas disebut oleh guru.
- Murid membezakan kedua-dua nilai perpuluhan.

3) Gambarajah
- Guru akan mengedarkan gambarajah yang telah dilorekkan kepada murid.
- Murid perlu melabel dan membandingkan nilai perpuluhan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Kreativiti (membina garis nombor) pemerhatian, membanding dan membeza.


Bahan Bantu Belajar:
Kepingan kertas, garis nombor, gambarajah, klip kertas, pensel warna dan kertas Lembaran kerja.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan.

Refleksi:
_ daripada _ murid yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
(Berserta Program LINUS – NUMERASI)
Matapelajaran & Kelas : Matematik & 2 Mullai
Tema/ tajuk : Perpuluhan
Masa : 60 minit
Standard kandungan : 7.3 Membandingkan nilai perpuluhan
Standard pembelajaran : (i) Membandingkan nilai sifar perpuluhan dan satu
hingga sifar perpuluhan Sembilan, dengan
berpandukan lipatan kertas, garis nombor dan
gambarajah.
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membandingkan nilai perpuluhan dengan menggunakan:
a. Lipatan kertas
b. Garis nombor
c. Gambarajah

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
Murid Perdana
1) Lipatan kertas
- Guru akan mengedarkan kepingan kertas yang telah dilipat kepada 10 bahagian yang sama.
- Murid akan melorekkan bahagian yang sama nilai dengan nilai perpuluhan yang dinyatakan oleh guru.
- Selepas terdapat 2 nilai perpuluhan, murid akan membanding bezakan kedua-dua nilai tersebut.
- Murid akan cuba dengan berdikari kali ini selepas nilai perpuluhan dinyatakan oleh guru.

2) Garis nombor
- Murid akan membina garis nombor yang mewakili pecahan persepuluh.
- Murid diedarkan dua klip kertas yang berwarna biru dan merah.
- Murid akan mengepilkan klip kertas tersebut pada tempat yang betul selepas disebut oleh guru.
- Murid membezakan kedua-dua nilai perpuluhan.

3) Gambarajah
- Guru akan mengedarkan gambarajah yang sedia lorek kepada murid.
- Murid perlu melabel dan membandingkan nilai perpuluhan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
Murid LINUS
1) Gambarajah
- Guru mengedarkan gambarajah yang telah dilorek.
- Pada bahagian belakang gambarajah terdapat nilai perpuluhan.
- Murid akan membanding berdasarkan luas kawasan berlorek lalu mengenalpasti nilai perpuluhan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Kreativiti (membina garis nombor), pemerhatian, membanding, membeza.


Bahan Bantu Belajar:
Kepingan kertas, garis nombor, gambarajah, klip kertas, pensel warna, dan kertas Lembaran kerja.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan.

Refleksi:
_ daripada _ murid telah mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang.

Aktiviti pengayaan:

1) Murid membina keretapi perpuluhan sesama rakan mereka dan membanding.
2) Murid mengisi bola ke dalam bakul dan membanding.

Aktiviti Pemulihan:
1) Memadan nilai perpuluhan dengan gambarajah.
2) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Tanpa Program LINUS - Numerasi)


Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Dua Aman
Tajuk / Tema : Nombor Bulat Hingga 1000
Masa : 60 minit
Standard Kandungan : 1.5 Membundarkan sebarang nombor kepada puluh
dan ratus terdekat.
Standard Pembelajaran : Murid dapat
i) membundarkan sebarang nombor hingga 1000
kepada puluh dan ratus yang terdekat.
Aktiviti pembelajaran dan pengajaran :

1) Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan murid yang memegang
kad huruf yang berdiri di hadapan kelas.A B C D E

2) Cikgu meminta murid menjawab soalan secara lisan untuk pemahaman
konsep dekat atau hampir.

3) Cikgu memaparkan satu contoh garis nombor bersama soalan. Guru
menerangkan perkataan ‘hampir’ sama erti dengan ‘bundarkan’.

Contoh 1 :


520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

4) Guru menunjukan suatu nombor di papan dan meminta murid
membundarkan nombor tersebut kepada puluh yang terdekat.

5) Guru membimbing murid membundarkan nombor tersebut kepada puluh
yang terdekat.

Contoh 2 :


600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

6) Guru membimbing murid membundarkan nombor tersebut kepada ratus
yang terdekat.

7) Guru menunjukan suatu nombor di papan dan meminta murid
membundarkan nombor tersebut kepada ratus yang terdekat.

8) Murid-murid membincang soalan yang diberikan oleh guru secara
kumpulan dan membentangkan jawapan kumpulan masing-masing.
Guru membetulkan jawapan yang mempunyai kesilapan.

9) Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid sebagai kerja
rumah.


Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Kreativiti, pemerhatian, membanding dan membeza.
• Bekerjasama, berdisiplin


Bahan Bantu Belajar:
a. garis nombor b. kad nombor c. kertas mahjong


Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan.

Refleksi:

5 daripada 35 orang murid belum menguasai pembundaran nombor hingga 1000 kepada puluh dan ratus yang terdekat. Murid yang belum menguasai dibimbing melalui aktiviti pengukuhan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Berserta Program LINUS - Numerasi)


Mata Pelajaran : Matematik Tahun Dua
Tajuk : Nombor Bulat hingga 1000
Masa : 60 minit
Standard Kandungan : 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
Standard Pembelajaran : Murid dapat
Membilang nombor dalam lingkungan 1000 secara:
a) Seratus-seratus,
b) Sepuluh-sepuluh,
c) Satu-satu,
d) Dua-dua,
e) Lima-lima,
Tertib menaik dan menurun.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :
Murid Perdana
1. Penerangan oleh guru mengenai:
o Bilangan objek dalam lingkungan 1000.
o Kad gambar, garis nombor yang menunjukkan nombor dalam lingkungan 1000.
2. Murid membilang nombor dalam lingkungan 1000 secara seratus-seratus, sepuluh- sepuluh,satu-satu,dua-dua dan lima-lima dengan tertib menaik dan menurun.


**sila rujuk lampiran 1.
3. Guru menunjukkan garis nombor dan meminta murid mengisi tempat kosong.
4. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan, lembaran kerja diedarkan kepada murid.
5. Perbincangan antara murid dibenarkan dan guru membimbing murid yang lemah.
6. Guru membincangkan jawapan dengan murid.

Murid LINUS (Numerasi)
1. Guru menunjukan dua Kad gambar nombor dalam lingkungan 1000 diedarkan kepada murid.(**rujuk lampiran 2)
o Murid membilang objek di kad gambar.
o Soaljawab mengenai kad gambar yang mana satu mempunyai nilai lebih besar.
o Murid menunjukkan kad gambar yang mempunyai nilai lebih besar.
***(aktiviti berterusan untuk nombor yang lain pula untuk nilai yang lebih kecil)
2. Guru Membimbing murid membilang nombor secara seratus-seratus dan sepuluh-sepuluh.
3. Guru menunjukkan nombor dan murid menyebutkan nombor yang seterusnya secara seratus-seratus atau sepuluh-sepuluh.(**rujuk lampiran 3)

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Kreativiti (garis nombor) pemerhatian, membanding, membeza dan memadan

Bahan Bantu Belajar:
kad gambar. Kad garis nombor.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi:
5 daripada 20 orang murid arus perdana belum menguasai membilang nombor dalam lingkungan 1000 secara : Seratus-seratus, sepuluh-sepuluh, Satu-satu, Dua-dua, Lima-lima dengan tertib menaik dan menurun. Murid yang belum menguasai dibimbing melalui aktiviti pengukuhan.
3 daripada 15 orang murid linus belum menguasai membilang nombor dalam lingkungan 1000 secara : Seratus-seratus, sepuluh-sepuluh, Satu-satu, Dua-dua, Lima-lima dengan tertib menaik dan menurun. Murid yang belum menguasai dibimbing melalui aktiviti pengukuhan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Tanpa Program LINUS - Numerasi)

Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Dua Cergas
Topik : Tolak Dalam Lingkungan 1000
Masa : 30 minit
Standard Kandungan : 3.1 Menolak sebarang dua nombor.
Standard Pembelajaran :
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula,

Objektif Pembelajaran : Murid dapat
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula,


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
• Murid menulis ayat matematik berdasarkan gambar yang diberikan.
• Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk lazim.
• Membuat padanan ayat matematik dengan jawapannya.


Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Kreativiti , pemerhatian dan memadan.

Bahan Bantu Belajar:
Gambar objek, Lembaran kerja.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan.

Refleksi:
2 daripada 30 murid yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Berserta Program LINUS - Numerasi)


Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Dua Cergas
Topik : Tolak Dalam Lingkungan 1000
Masa : 30 minit
Standard Kandungan : 3.1 Menolak sebarang dua nombor.
Standard Pembelajaran :
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula,

Objektif Pembelajaran : Murid dapat
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula,

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
Murid Perdana
• Murid menulis ayat matematik berdasarkan gambar yang diberikan.
• Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk lazim.
• Membuat padanan ayat matematik dengan jawapannya.

Murid LINUS (Numerasi)
• Menggunakan objek maujud untuk menerangkan operasi tolak.
• Menggunakan jadual nombor 1 hingga 100 (LAMPIRAN)untuk membimbing murid
• Menolak sebarang dua nombor hingga dua digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk lazim.
.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Kreativiti dan inovasi (imaginasi)

Bahan Bantu Belajar:
Gambar objek, Lembaran kerja, jadual nombor, objek maujud.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi:
28 daripada 30 murid aras perdana mencapai objektif pembelajaran. 2 murid yang belum menguasai dibimbing melalui aktiviti pengukuhan. 1 daripada 3 murid Linus belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing pada masa akan datang.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Tanpa Program LINUS - Numerasi)

Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Duan Cerdas
Topik : Panjang
Masa : 30 minit
Standard Kandungan : 10.2 Mengukur dalam unit sentimeter dan meter
Standard Pembelajaran :

(ii)Mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek dalam unit:
(a) sentimeter,
(b) meter.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


(ii)Mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek dalam unit:
(a) sentimeter,
(b )meter.


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
• Murid mengukur panjang objek dengan menggunakan pembaris dalam unit sentimeter(cm):
Buku teks, pensel, pemadam, kapur, buku latihan
• Murid mengukur panjang objek dalam unit meter(m):
Pintu, meja guru, papan hitam, almari
• Murid merekodkan ukuran mereka .


Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• pemerhatian.
Nilai:bekerjasama,rajin

Bahan Bantu Belajar:
Objek sebenar di sekitar kelas, pembaris.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan.

Refleksi:
2 daripada 30 murid yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Berserta Program LINUS - Numerasi)

Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Duan Cerdas
Topik : Panjang
Masa : 30 minit
Standard Kandungan : 10.2 Mengukur dalam unit sentimeter dan meter
Standard Pembelajaran :

(ii)Mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek dalam unit:
(a) sentimeter,
(b) meter.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

(ii)Mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek dalam unit:
(a) sentimeter,
(b )meter.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
Murid Perdana
• Murid mengukur panjang objek dengan menggunakan pembaris dalam unit sentimeter(cm):
Buku teks, pensel, pemadam, kapur, buku latihan
• Murid mengukur panjang objek dalam unit meter(m):
Pintu, meja guru, papan hitam, almari
• Murid merekodkan ukuran mereka .

Murid LINUS (Numerasi)
• Meminta murid menyatakan standard unit untuk ukuran panjang:
(a) cm
(b) m
• Guru menerangkan cara-cara mengukur objek dengan berpandukan objek maujud.
• Guru mempamerkan beberapa objek di papan tulis dan meminta murid untuk mengukur panjang objek tersebut.
• Murid dibimbing untuk mengukur panjang objek dan merekodkan ukuran panjang objek dalam cm.
• Aktiviti kumpulan dan perbincangan.
• Murid diminta menyelesaikan lembaran kerja dengan bimbingan guru.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
• Pemerhatian
Nilai:bekerjasama,rajin

Bahan Bantu Belajar:
Objek sebenar di sekitar kelas, pembaris panjang, gambar.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Refleksi:
28 daripada 30 murid aras perdana mencapai objektif pembelajaran. 2 murid yang belum menguasai dibimbing melalui aktiviti pengukuhan. 1 daripada 3 murid Linus belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing pada masa akan datang.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
(Berserta Program LINUS - Numerasi)


Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Dua Damai
Tema/Tajuk : Sukatan Dan Geometri / Masa Dan Waktu
Masa : 60 minit
Standard Kandungan : 9.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit
Standard Pembelajaran : (iii)menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan
gandaan lima minit.

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
(iii) menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
Murid LINUS (Numerasi)
1. Guru memperlihatkan muka jam yang mennjukkan waktu dalam jam dan
menyatakannya.
2. Ulangi langkah 1 hingga murid boleh mengenal.
3. Guru menyebut masa dalam jam dan murid menunjukkan masa dalam jam tersebut.

Contoh:Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :
Nilai : Menghargai masa,

Bahan Bantu Belajar:
Jam

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan.


Refleksi:
6 daripada 15 murid linus yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang.